Vedtægter

1. NAVN OG HJEMSTED.
 
Foreningens navn er:
"LANDSFORENINGEN DANSKE FORSAMLINGSHUSE".
Adressen er hos landsformanden.

2. FORMÅL.

Landsforeningens formål er en landsomfattende varetagelse af de danske forsamlingshuses fælles interesser bl.a. i forhold:
-til folketing, regering, ministerier og andre centrale eller lokale statslige myndigheder,
-til byråd, regionsråd og kommunernes landsforening,
-til landsforeninger og organisationer, hvis virksomhed berører forsamlingshusene,
-til lands- og egnsdækkende firmaer, som betjener forsamlingshusene,
-til at styrke forsamlingshusbevægelsens profilering i offentlighed, nyheds- og underholdningsmedier,
-til at styrke de bærende kulturformer og aktiviteter i lokalsamfund og miljøer omkring forsamlingshusene,
-til at samarbejde med foreninger og bevægelser med formål her inden for.

Landsforeningens formål er bl.a. videre:
-at styrke forsamlingshusenes bevidsthed om at være part i en landsdækkende forening,
-at yde de tilsluttede forsamlingshusforeninger og de enkelte forsamlingshuse bistand generelt og konkret over for myndigheder, erhvervsliv eller hvem det måtte være, -at følge principielle sager op, om nødvendigt ved domstolene, -at opbygge og opretholde en infrastruktur mellem landsforening, forsamlingshusforeningerne og de enkelte forsamlingshuse,
-at udgive et medlemsblad, dels som led i denne infrastruktur, dels som talerør udadtil,
-at informere om retsforhold og regler, samt ændringer heri, der berører forsamlingshusene,
-at udarbejde vejledninger og standardregler efter behov, som kan bruges af de tilsluttede forsamlingshuse.

3. MEDLEMMER.

3.1 Landsforeningens medlemmer udgøres kun af de stedlige forsamlingshusforeninger. Alle forsamlingshuse der er medlem i en forsamlingshusforening, er gennem denne automatisk medlem af landsforeningen.

3.2 For forsamlingshusene i København og på Bornholm, hvor der ikke findes forsamlingshusforeninger, kan landsbestyrelsen fastsætte vilkår for tilslutning til landsforeningen gennem en anden forsamlingshusforening.

4. ÅRSMØDET.

4.1 Årsmødet er landsforeningens højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

4.2 Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal altid Indeholde mindst følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Dirigentens konstatering af mødets lovlige indvarsling, af de fremmødte repræsentanters antal og af mødets beslutningsdygtighed, samt evt. angivelse af den forretningsgang, han agter at anvende.
3) Landsformandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
4) Godkendelse af det reviderede regnskab.
5) Indkomne forslag fra forsamlingshusforeningernes bestyrelser, fra landsbestyrelsen eller fra landsformanden.
6) Fastsættelse af kontingent på grundlag af forslag til budget
7) Valg af 1 revisor for 2 år.
8) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
9) Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.

4.3 De stemmeberettigede på årsmødet omfatter landsbe-styrelsens medlemmer samt et antal repræsentanter, som udpeges af forsamlingshusforeningerne efter en fastsat fordelingsnøgle, efter det antal forsamlingshuse hver enkelt forsamlingshusforening har betalt kontingent for, det foregående kalenderår.

For 90 medlemshuse eller flere 5 repræsentanter
For fra 89 til og med 50 medlemshuse 4 repræsentanter
For fra 49 til og med 20 medlemshuse 3 repræsentanter
For færre end 20 medlemshuse 2 repræsentanter

4.4 Landsbestyrelsen fastsætter dato, tid og sted for det ordinære årsmøde.
Formanden lader indvarsling til årsmødet udsende til lands-bestyrelsen og formændene for forsamlingshusforeningerne senest 4 uger før årsmødets afholdelse. Indvarslingen skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab og den faktiske fordeling af repræsentanter ved årsmødet mellem forsamlingshusforeningerne efter fordelingsnøglen.
Samtidig meddeles, at forslag til behandling under punktet "Indkomne forslag" skal være landsformanden skriftligt i hænde senest 2 uger før årsmødet.
Formanden lader sådanne rettidigt indkomne forslag udsende til samme personkreds som indvarslingen til årsmødet.
Forslag om vedtægtsændringer skal dog indsendes som fastsat i artikel 11.

4.5 Hver forsamlingshusforening afholder selv sine repræsentanters og evt. andre deltageres udgifter for deltagelse i årsmødet, efter lokalt vedtagne regler. Landsbestyrelsen afholder udgifterne for deltagelse i årsmødet for dens medlemmer. Landsbestyrelsen kan indbyde gæster til at over-være mødet. Forsamlingshusforeningerne kan for egen regning tilmelde tilhørere til årsmødet.

4.6 Et vedtægtsmæssigt indkaldt årsmøde er altid beslutnings-dygtigt. Hver repræsentant råder ved personlig tilstede-værelse over 1 stemme.

Forslag som ønskes eller skal til afstemning, afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog gælder særlige regler ved forslag om landsforeningens ophør, jfr. artikel 12.
Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg, hvor flere er foreslået, eller hvis vedtægterne kræver det, eller hvis dirigenten skønner, der af andre grunde kræves det.

4.7 Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, hvis et flertal i lands-bestyrelsen eller i bestyrelserne for forsamlingshus-foreningerne skriftligt stiller forslag om landsforeningens opløsning, eller hvis landsbestyrelsen af anden årsag finder det nødvendigt.

5. LANDSBESTYRELSEN.

5.1 Landsbestyrelsen har den fulde myndighed til at lede landsforeningen mellem årsmøderne inden for rammerne fastlagt i disse vedtægter og i årsmødernes beslutninger.

5.2 Landsbestyrelsen består af et antal medlemmer svarende til antallet af forsamlingshusforeninger, som udpeger et af sine medlemmer til landsbestyrelsen. Tilsvarende udpeger hver forsamlingshusforening en personlig stedfortræder for sit landsbestyrelsesmedlem.

5.3 Landsbestyrelsen vælger landsformanden og en næstformand, som under formandens fravær indtræder i dennes opgaver og pligter. Fratræder landsformanden hvervet i valgperioden, vælger landsbestyrelsen en ny landsformand for perioden frem til næste årsmøde. Vælges næstformanden til landsformand, vælger landsbestyrelsen tilsvarende en ny næstformand.
Den forsamlingshusforening, hvis landsbestyrelsesmedlem vælges til landsformand, udpeger yderligere et medlem til landsbestyrelsen.

5.4 Landsbestyrelsen udpeger en landskasserer, en lands-sekretær og en referent til dens møder.
Landsbestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for de nævntes virksomhed.

5.5 Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er indkaldt til møde efter reglerne i disse vedtægter og i en eventuel forretningsorden, når én mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, heri medregnes fremmødte stedfortrædere for fraværende medlemmer.
Træffes afgørelser ved afstemninger, sker det ved almindelig stemmeflertal, afgivet af de fremmødte medlemmer og stedfortrædere.
Der tages referat ved møder i landsbestyrelsen over de behandlede sager og den trufne beslutning. Referatet udsendes til medlemmer af landsbestyrelsen og disses stedfortrædere samt til formændene for forsamlingshus-foreningerne. Referatet optages som punkt på dagsordenen til godkendelse på næste møde i landsbestyrelsen.

5.6 Landsforeningen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af landsformand, næstformand, kasserer og yderligere 2 medlemmer, valgt af og blandt lands-bestyrelsen. Ingen medlemmer af forretningsudvalget må komme fra samme forsamlingshusforening.
Formanden indkalder udvalget, når han finder behov herfor. Udvalget er dels sagsforberedende for nogle af de sager, der skal behandles af landsbestyrelsen, og kan dels træffe beslutninger på landsbestyrelsens vegne i sager af uopsættelig karakter, under forudsætning af total enighed i udvalget og under forbehold af landsbestyrelsens efterfølgende accept. Referat fra udvalgets møder skal forelægges på nærmest følgende landsbestyrelsesmøde. Landsbestyrelsen kan efter indstilling fra udvalget fastsætte en forretningsorden for dets
virksomhed.

5.7 Landsbestyrelsen kan nedsætte sagsforberedende udvalg, hvortil der ud over medlemmer af landsbestyrelsen også kan udpeges medlemmer udefra. Der skrives referat over afholdte møder i udvalget som forelægges landsbestyrelsen.

6. LANDSFORMANDEN.

6.1 Landsformanden tegner og leder landsforeningen mellem landsbestyrelsens møder, i samråd med kassereren, inden for de givne rammer i vedtægterne og i beslutninger truffet på årsmøder eller i landsbestyrelsen.

6.2 Landsformanden repræsenterer landsforeningen udadtil i offentlighed og medier, samt over for myndigheder og andre, og han er således berettiget til at udtale sig på landsforeningens vegne.

6.3 Landsformanden leder landsbestyrelsens og forretnings-udvalgets møder og virksomhed. Han har ansvaret for landsforeningens sekretariatsvirksomhed, for udsendelse af indkaldelser og referater, for effektueringen af trufne beslutninger og andre administrative opgavers udførelse, samt for landsforeningens kommunikation med forsamlingshus-foreningerne ved disses formænd.

7. FORENINGERS UDMELDELSE ELLER UDELUKKELSE.

En forsamlingshusforening kan skriftligt udmelde sig af landsforeningen med virkning fra et årsskifte. En forsamlingshusforenings udmeldelse medfører pligt for landsforeningen til i pågældende område at søge en anden forsamlingshusforening etableret og tilsluttet landsforeningen.

Landsbestyrelsen kan beslutte en forsamlingshusforenings udelukkelse af landsforeningen, hvis den efter flere påkrav ikke har betalt sit kontingent for et år.

Årsmødet kan udelukke en forsamlingshusforening efter landsbestyrelsens indstilling og forudgående skriftlige varsel, hvis forsamlingshusforeningen udadtil og i strid med landsforeningens vedtægtsmæssigt trufne beslutninger groft modarbejder landsforeningen, og hvis, trods varsel om udelukkelse ikke er ophørt med denne modarbejdelse. Forsamlingshusforeningen skal før en sådan beslutning have adgang til at udtale sig skriftligt og mundtligt til årsmødet. Ved årsmødets behandling af en udelukkelse kan der ikke stemmes skriftligt eller på anden måde hemmeligt.

En udmeldt eller udelukket forsamlingshusforening har ingen økonomiske eller andre krav på landsforeningen. Landsforeningen meddeler en udmeldelse eller en udelukkelse til de firmaer, som landsforeningen har samhandelsaftale med om rabatordninger for varekøb, ydelser el. lign. og at den hidtidige rabatydelse til de omfattede forsamlingshuse skal ophøre.

8. FORSAMLINGSHUSES UDMELDELSE.

8.1 Hvis en forsamlingshusforening meddeler, at et forsamlingshus har udmeldt sig, standser landsforeningen medlemsbladet til forsamlingshuset, samt meddeler de firmaer, der er indgået samhandelsaftale med, at rabatter ikke længere må ydes til det udmeldte forsamlingshus.

9. REGNSKAB OG ØKONOMI.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Landsformanden sikrer, at landskassereren og revisorerne har afsluttet og revideret regnskabet, så landsformanden kan lade det udsende 5 uger før årsmødet.

Landskassereren er ansvarlig for, at regnskabet føres på forsvarlig måde og afsluttes i god tid og forlægges for revisorerne. Revisionen foregår under begge revisorers og landskassererens samtidige tilstedeværelse. På grundlag af årsregnskabet udarbejder landskassereren forslag til budget til landsbestyrelsens behandling og fremlæggelse på årsmødet

Landsforeningens økonomi baseres på medlemskontingenter, samt offentlige og private tilskud m.v. Landskassereren udsender faktura på årskontingentet så tidligt i det nye kalenderår, således indbetalingen kan være foretaget i god tid inden årsmødet, for at give adgang og stemmeret på dette. Landsforeningen hæfter alene med sine aktiver.

Forsamlingshusforeningerne hæfter kun for landsforeningens dispositioner med skyldigt kontingent. Ingen kan personligt drages til økonomisk ansvar som medlem af landsbestyrelsen eller som repræsentant ved årsmøder, undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser, som
i forhold til den gældende retstilstand kunne være personligt ansvars-pådragende.

Årsmødet vælger 2 revisorer for 2 år, således 1 revisor er på valg hvert årsmøde.
Årsmødet vælger ligeledes 2 revisorsuppleanter for 1 år.
Der indkaldes en suppleant, hvis en revisor udtræder i sin valgperiode, eller hvis det volder tidsmæssige problemer at samle revisorerne. De revisorer der har revideret regnskabet, indbydes til at overvære det årsmøde, som behandler regnskabet.

10. MEDLEMSBLADET.

10.1 Landsforeningen udgiver et medlemsblad, som er dens talerør over for de tilsluttede forsamlingshuse og disses bestyrelser. Landsforeningen lader sende mindst ét blad til hvert tilsluttet forsamlingshus og til forsamlingshus-foreningernes bestyrelsesmedlemmer. Samtidig lægges medlemsbladet ud på landsforeningens hjemmeside. Medlemsbladet er endvidere talerør for landsforeningen over for offentlighed, myndigheder og presse. Landsbestyrelsen afgør, hvem inden for disse kredse der får tilsendt bladet.

10.2 Landsforeningen udpeger en ansvarshavende redaktør og eventuelle andre medarbejdere til bladets fremstilling og distribution. Hvis redaktøren ikke er indvalgt i landsbestyrelsen, deltager han uden stemmeret i dennes møder samt i årsmødet, og landsbestyrelsen kan efter behov indbyde andre medarbejdere ved bladet hertil.

11. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

11.1 Ændringer af disse vedtægter kan besluttes på et årsmøde efter forslag fra landsbestyrelsen. Ændringer kan endvidere besluttes efter forslag fra en eller flere forsamlingshusforeninger, forudsat ændringsforslag er indsendt, så de er formanden i hænde senest 2 uger før Årsmødet. Landsformanden lader rettidigt indkomne forslag til ændrede vedtægter optage under årsmødets dagsordenspunkt "Indkomne forslag" og lader den foreslåede ændringstekst medsende indvarslingen af årsmødet, jfr. artikel 4.4.
11.2 Årsmødets afstemning om det samlede forslag til vedtægtsændringer skal ske skriftligt. Afstemningen afgøres ved almindelig stemmeflertal, ja eller nej stemmer. I tilfælde af lige mange afgivne ja og nej stemmer, bortfalder forslaget.

12. LANDSFORENINGENS EVENTUELLE OPLØSNING.

12.1 Et flertal af landsbestyrelsens medlemmer eller et flertal af de tilmeldte forsamlingshusforeninger kan skriftligt fremsende og kræve behandling af forslag om landsforeningens opløsning. Forslaget skal optages og behandles på to på hinanden følgende årsmøder med mindst 6 ugers mellemrum, med mindre forslaget ikke bliver vedtaget ved første årsmødebehandling og dermed er bortfaldet. Vedtagelse forudsætter, at jastemmerne ved begge årsmøder udgør mindst 2/3 af det samlede antal skriftligt afgivne ja og nejstemmer. Begge eller det ene af disse møder er ekstra-ordinære, jfr. artikel 4.7. Vedtages forslaget på første årsmøde, fastsætter dette ved almindelig afstemning dato for næste repræsentantskabsmøde om sagen. Landsbestyrelsen placerer dette møde centralt i landet. Ved behandling af forslag om foreningens opløsning ved ekstraordinære årsmøder sker indkaldelse og afholdelse efter samme regler som ved ordinært årsmøde, men med de tilpasninger, som kan følge af forholdets natur.

12.2 Ved opløsning af landsforeningen anvendes dens eventuelle midler, løsøre og eventuelle fast ejendom til almene velgørende kulturelle formål, efter det sidste årsmødes nærmere beslutning.

13. IKRAFTTRÆDELSE.
 
13.1 Disse vedtægter er vedtaget på Landsforeningens ordinære årsmøde den 1 marts 2014 som afløsning for de indtil da gældende vedtægter af 12. april 2008. Disse nye vedtægter af 1 marts 2014 træder i kraft efter afslutningen på Landsforeningens ordinære årsmøde.